دانلود فرمت نگارش مقاله

پژوهشگر گرامی، لطفا برای نگارش و ارسال مقاله نکات زیر را رعایت نمایید:

1. حداکثر تعداد صفحات مقاله 15 صفحه است.

2. برای نوشتن مقالات به زبان فارسی از فرمت نگارش مقاله استفاده کنید.

3. فقط مقالاتی مورد  پذیرش قرار می‌گیرد که قبلا در کنفرانس‌ها و نشریات علمی ارائه و منتشر نشده باشد.

4.  در مقالاتی که به صورت گروهی تدوین شده است، شخص ارائه‌دهنده، مقاله را از طریق سایت ارسال نموده و کلیه مکاتبات با ایشان انجام خواهد شد.

5. مسئولیت صحت محتوای مقاله ارائه‌شده بر  عهده‌ نویسندگان است.

6. پس از بررسی مقالات، بر اساس نظر داوران مقاله به صورت پذیرش قطعی، پذیرش به شرط اصلاحات و یا رد مشخص خواهد شد. مقالاتی که نیاز به اصلاحات دارند باید حداکثر ظرف روز از اعلام، تصحیح شده و مجددا ارسال گردند.

7. مقالات پذیرفته‌ شده، فقط در صورت ثبت نام در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.